Hvem er vi?

Vedtægter for Låneforeningen af 1883 f.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Låneforeningen af 1883 f.m.b.a.  (forening med begrænset ansvar)

 
Stk. 2 Foreningens hjemsted er København
 

§2 Formål

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne konkurrencedygtige lån mod lønforskrivning.
 

§3 Medlemskreds

Stk 1 Som medlemmer kan optages:
- Fastansatte ved DSB, Banedanmark og andre jernbanevirksomheder
- Personer, der er pensioneret fra stillinger i ovennævnte virksomheder
- Efter bestyrelsens skøn fastansatte og pensionister i virksomheder og
- selskaber, der har historisk eller anden nær tilknytning til jernbanevirksomheder

Stk 2 Medlemmer er:
A. Ansatte og pensionister, som er indmeldt i foreningen før 01/04-09, og som efter udbetaling af tilgodehavende kontingent har ønsket at bevare medlemsskab
 
B. Ansatte og pensionister, som har indgået låneaftaler efter 01/04-09, og som efter afslutning af lånet har ønsket at bevare medlemskab.
 
C. Ansatte og pensionister, som har aktive lån indgået efter 01/04-09, dog således at lånet skal være aktivt 01/05 i det år, hvor valget finder sted.
 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Indkaldelse af en generalforsamling sker skriftligt med angivelse af dagsorden ved meddelelse på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af dirigent. Bestyrelsen foreslår Generalforsamlingen en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 4 Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan alene udøves personligt.

Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i foreningens vedtægter.

Stk. 7 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer godkender dette.
 
Stk 8 Dog kan vedtægtens §4 stk 8 og §12 stk 1 om opløsning af foreningen kun ændres, såfremt mindst ¾ af medlemmerne godkender ændringen ved en urafstemning.

Stk 9 Såfremt ¾ af medlemmerne ved en urafstemning ikke har stemt for den foreslåede ændring af § 4 stk 8, kan bestyrelsen iværksætte en ny afstemning, hvor forslaget fra 1. afstemning kan godkendes med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
 

§ 5 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år i København i juni måned.

Stk. 2 Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 15. April.

Stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. Pkt.:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Bestyrelsesvalg
6. Revisorvalg
7. Eventuelt
 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for fornødent eller når mindst 50 medlemmer skriftlig anmoder bestyrelsen herom med henblik på behandling af et anført emne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til, at indkalde til generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.
 

§7 Valg af bestyrelse

Stk. 1 Foreningens anliggender administreres af en bestyrelse på 8 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer ved simpel stemmeflertal. 

Stk. 2 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker enten skriftligt med udsendte stemmesedler eller via internettet, og skal uanset metode være afsluttet, således at resultatet kan offentliggøres på generalforsamlingen.  

Stk. 3 Bestyrelsen hvis funktionstid er ca. 3 år, vælges således, at der i forbindelse med den ordinære generalforsamling første og andet år vælges 3 og tredje år 2 medlemmer i stedet for de bestyrelsesmedlemmer, der afgår efter tur. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 4 Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, vælges et nyt bestyrelsesmedlem i forbindelse med førstkommende valg. 

 

§8 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1 Bestyrelsen fordeler selv forretningerne mellem sig, og vælger en formand af sin midte.

Stk. 2 Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer deltager i bestyrelsesmødet.

Stk. 4 Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for dens virke.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter lånebetingelser for foreningens medlemmer

Stk. 7 Bestyrelsen kan i lånebetingelserne indarbejde regler for fravigelse af §2 om lønforskrivning, således at lån i særlige tilfælde kan bevilges uden lønforskrivning.  

 

§9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 

§ 10 Regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret løber fra 1. April til 31. Marts. Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 

§11 Foreningens revision

Stk. 1 Valg af 2 revisorer blandt foreningens medlemmer sker efter samme afstemningsprocedure som for bestyrelsesmedlemmer, og skal uanset metode være afsluttet, således at resultatet kan offentliggøres på generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen lader endvidere regnskabet revidere af en statsautoriseret revisor.

§12 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer herfor, og når denne generalforsamlingsbeslutning herefter godkendes af mindst ¾ af samtlige medlemmer ved en urafstemning.

Stk. 2 Såfremt det besluttes at opløse foreningen, kan det ikke besluttes, at dennes midler skal udloddes til medlemmerne. I stedet skal der oprettes en fond, hvortil foreningens midler overføres.
Fondsbestyrelsen udpeges af de til enhver tid forhandlingsberettigede personaleorganisationer, hvis medlemmer er berettiget til medlemskab af nærværende forening.

Stk. 3 Renterne af fondens midler skal anvendes til bedste for værdigt trængende medlemmer af foreningen og disses efterladte, alt efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

 

§13 Ikrafttrædelse

Stk 1 Nærværende vedtægt er godkendt på foreningens generalforsamling den 21.juni 2017 og er gældende fra samme dag.

> Download vedtægter som PDF

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk